Verksamhet 2016-2017

Olof von Dalinsällskapet

Verksamhetsberättelse 2016 – 2017

Ordinarie årsmöte ägde rum den 27 augusti 2016 i Vinberg. Författaren Martin Giertz höll ett rikt illustrerat föredrag om Prästgårdens trädgård som minne och inspiration.

Styrelsen har under året bestått av Hans Bergfast, ordförande; Ingemar Carlsson, vice
ordförande; Mats Bengtsson, skattmästare; Elisabeth Andrén, sekreterare; Staffan Orrdal,
Nils-Gustaf Nilsson och Margareta Brogren. Den har haft fem protokollförda sammanträden och talrika arbetsmöten, e-postkontakter och telefonsamtal.

Sällskapets ekonomi framgår av skattmästarens och revisorernas rapporter, som presenteras
vid årsmötet. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut ca 110.

På Ekomuseets dagar 6 -7 augusti 2016 besöktes Dalinminnena i Vinberg och lusthuset med utställning av över 80 personer. En stor artikel i Hallands Nyheter hade skapat intresse för platsen.

Det utmärkta samarbetet med Vinberg-Ljungby församling har fortsatt. Liksom tidigare har sällskapet bjudit på kyrkkaffe på Prästgårdsön, i år den 7 maj.

En viktig tradition är vandringen i Dalins fotspår. Den ägde rum den 5 juli. Ingemar Carlsson, Hans Bergfast och Nils-Gustaf Nilsson medverkade. Under året har visningar genomförts för flera skolklasser, föreningar och enskilda intresserade. Utställningen i Lusthuset, ny för förra sommaren,har varit ett utmärkt stöd.

Minnesstenen över Olof von Dalin vid Vinbergs prästgård restes för jämnt 60 år sedan. Nils-Gustaf Nilsson har undersökt dess historia genom intervjuer och arkivstudier. Resultatet kommer bl. a. att publiceras som en artikel i årsboken ”Hallandsbygd”.

Ett antal duktiga avgångselever vid Falkenbergs Gymnasieskola har traditionsenligt fått någon av Sällskapets böcker som premium.

Sällskapets hemsida vondalin.se har uppdaterats och förmedlat studietips till intresserade elever och lärare.

Ingemar Carlsson har tillsammans med James Massengale och Gun Carlsson fortsatt uppgiften att i Svenska Vitterhetssamfundets regi ge ut en vetenskaplig utgåva av Dalins författarskap. Dalins omfattande poetiska arbeten med kommentarer kommer att tryckas i sammanlagt sju band.

Styrelsen vill varmt tacka alla enskilda medlemmar och organisationer som på olika sätt har stött, samarbetat med och visat intresse för sällskapets verksamhet under året.

Vinberg i augusti 2017

Styrelsen