Verksamhet 2017-2018

Olof von Dalinsällskapet

Verksamhetsberättelse 2017 – 2018

Årsmötet 2017 ägde rum på ordinarie tid den 26 augusti, men under speciellt festliga former i Kronsalen, Halmstads slott. Landshövding Lena Sommestad invigde ett porträtt av Olof von Dalin och bjöd på ”afternoon tea”. Docent Daniel Möller föreläste om Experimentatorn Olof von Dalin.

Styrelsen har under året bestått av Hans Bergfast, ordförande; Ingemar Carlsson, vice
ordförande; Staffan Gustafsson, skattmästare; Elisabeth Andrén, sekreterare; Staffan Orrdal,
Nils-Gustaf Nilsson och Margareta Brogren. Den har haft fyra protokollförda sammanträden och talrika arbetsmöten,
e-postkontakter och telefonsamtal.

Sällskapets ekonomi framgår av skattmästarens och revisorernas rapporter, som presenteras
vid årsmötet. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut ca 140.

Under hösten deltog sällskapet på två bokmässor. Vid Bok&Bibliotek i Göteborg i september hade sällskapet del i De Litterära Sällskapens monter under öppningsdagen. På scenen intill presenterade Eva Bergengren och Elisabeth Andrén i dialogform Olof von Dalin som folkbildare, iförda kläder av 1700-talssnitt.  På Halländsk Bokmässa i Varberg deltog sällskapet med bokbord och en mycket kort information om Dalinminnena i Vinberg.

Växtligheten på Prästgårdsön har fått en mer genomgripande röjning utöver den vanliga, årliga slåttern. Tack vare särskilda fondanslag har sällskapet kunnat anlita en arborist.

På Ekomuseets dag i augusti besöktes Dalinminnena i Vinberg och lusthuset av få, men långväga gäster från bl. a. Tyskland och Belgien.

Det utmärkta samarbetet med Vinberg-Ljungby församling har fortsatt. Liksom tidigare år har sällskapet bjudit på kyrkkaffe på Prästgårdsön.  Nils-Gustaf Nilsson och Elisabeth Andrén informerade om Dalin och Dalinminnena vid en utbildningsdag i Vinberg för kyrkvärdar från andra församlingar i Falkenbergs pastorat.

En viktig tradition är vandringen i Dalins fotspår i början av juli. Ingemar Carlsson, Hans Bergfast och Nils-Gustaf Nilsson medverkade och samlade ungefär 25 deltagare. En gymnasieklass från Falkenbergs gymnasieskola har också deltagit i en visning.

Ett antal duktiga avgångselever vid Falkenbergs Gymnasieskola har traditionsenligt fått någon av sällskapets böcker som premium.

Sällskapets hemsida vondalin.se har hållits uppdaterad och fått en del nytt material. Sällskapet har också börjat använda Facebook för att snabbt nå ut med nyheter.

Svenska Vitterhetssamfundet publicerade i januari första bandet av Dalins poesi, utgiven av Ingemar Carlsson, James Massengale , Gun Carlsson och Barbro Ståhle Sjönell.

Styrelsen vill varmt tacka alla enskilda medlemmar och organisationer som på olika sätt har stött, samarbetat med och visat intresse för sällskapets verksamhet under året.

Vinberg i augusti 2018

Styrelsen