Verksamhet 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2021 – 2022

Årsmötet 2021 ägde rum lördagen den 21 augusti. Efter sedvanliga årsmötesförhand-
lingar och enkelt fika samtalade docent Daniel Möller via teams med oss kring boken
”Att dikta för livet, döden och evigheten – tillfällesdiktning under tidigmodern tid”.

Styrelsen har under året bestått av Hans Bergfast, ordförande och sekreterare; Inge-
mar Carlsson, vice ordförande; Staffan Gustafsson, skattmästare; Staffan Orrdal, Da-
niel Möller och Nils-Gustaf Nilsson. Under året har styrelsen haft tre protokollförda
sammanträden och däremellan flitiga kontakter och utbyte av rapporter genom e-post
och telefonsamtal.

Sällskapets ekonomi framgår av skattmästarens och revisorernas rapporter, som pre-
senteras vid årsmötet. Antalet medlemmar var vid räkenskapsårets slut ca 50.

Lördag 27 november 2021 deltog sällskapet med utställning, böcker och informations-
material i den halländska bokmässan, som denna gång ägde rum i kulturhuset Argus
i Falkenberg. Den 8 maj bjöd sällskapet in till fika vid lusthuset. Ett antal fikasugna
anslöt efter gudstjänsten i Vinbergs kyrka och kunde i vackert vårväder bl a avnjuta
kringlor sudna på 1700-talsvis. Den 12 juli bjöd sällskapet i samarbete med Vinbergs

församling och Falkenbergs pastorat in till en vandring i Dalins födelsebygd. Ett fem-
tontal deltagare tog del av Dalinminnena i Vinberg under ledning av Nils-Gustaf
Nilsson och Hans Bergfast.

Sällskapets vice ordf. Ingemar Carlsson har under verksamhetsåret avslutat sitt ar-
bete med den vetenskapliga utgåvan av Dalins samlade verk i Svenska Vitterhets-
samfundets utgåva. Det som nu återstår är redigering och utgivning av de återstå-
ende volymerna. Utgivningen kommer att ske successivt under de kommande åren.

Vissa vård- och underhållsinsatser har genomförts på ön och lusthuset. Mattias
Melkersson i kvarnen har röjt undan nedfallna träd, hållit gångarna klippta och slagit
gräset på ön.

Sällskapets hemsida vondalin.se har fortsatt att sprida information om allt som gäller
Dalin. Studerande och andra intresserade har fått litteraturtips och svar på frågor.
Styrelsen vill varmt tacka alla enskilda medlemmar och organisationer som på olika
sätt har samarbetat med sällskapet och visat intresse för dess verksamhet under året.
Vinberg i juli 2022

Styrelsen