Verksamhet 2019-2020

Olof von Dalinsällskapet

Olof von Dalinsällskapet
Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Årsmötet 2019 ägde rum lördagen den 24 augusti i Vinbergs församlingshem. Docent Daniel Möller,
Lund, presenterade sin nya bok, Rolldiktningens poetik, Olof von Dalins experimentella
tillfällesdiktning.

Styrelsen har under året bestått av Hans Bergfast, ordförande; Ingemar Carlsson, vice
ordförande; Staffan Gustafsson, skattmästare; Elisabeth Andrén, sekreterare; Staffan Orrdal, Daniel
Möller och Nils-Gustaf Nilsson.

Under året har styrelsen haft ett protokollfört sammanträde och
därefter flitiga kontakter och utbyte av rapporter genom e-post och telefonsamtal.

Sällskapets ekonomi framgår av skattmästarens och revisorernas rapporter, som presenteras
vid årsmötet. Antalet medlemmar var vid räkenskapssårets slut ca 90.

På Halländsk Bokmässa i Varberg i november deltog sällskapet med bokbord och visade framför allt
Daniel Möllers nya bok.

Sällskapets vice ordf. Ingemar Carlsson har under året fortsatt sitt arbete med Dalins texter, nu hans
prosaverk, och hedersmedlemmarna James Massengale och Barbro Ståhle Sjönell arbetar fortsatt med
publiceringen av Dalins poesi i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva.

Falkenbergs kommun har ju uppkallat sitt nya kunskaps- och kulturcentrum, som nu är i bruk, efter
Dalins Argus. Styrelsemedlemmar har deltagit i två möten angående program för invigningen, som var
planerad till 6 juni, men som blev inställd på grund av covid-19.
Av samma anledning har sällskapet i år avstått från att ordna de sedvanliga aktiviteterna kyrkkaffe,
vandring i Dalins fotspår och öppethållande under Ekomuseets dagar.

Till de medlemmar som lämnat e-postadress skickades ett medlemsbrev ut till påsk.
Sällskapets hemsida vondalin.se har fortsatt att sprida information om allt som gäller Dalin.
Studerande och andra intresserade har fått litteraturtips och svar på frågor.

Styrelsen vill varmt tacka alla enskilda medlemmar och organisationer som på olika sätt har stött,
samarbetat med sällskapet och visat intresse för dess verksamhet under året.

Vinberg i augusti 2020

Styrelsen